Analytická laboratoř

Zkušební laboratoř č. 1139.2 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro chemické rozbory silikátů, tj. skla, sklokeramiky, keramických stavebních surovin, chemické rozbory povrchových a odpadních vod a odběry odpadních vod. Zkoušky se provádějí klasickými i moderními metodami, např. rentgenovou spektrální analýzou, atomovou absorpční spektroskopií atd. Chemici laboratoře stanovují zdravotní nezávadnost výrobků ze skla a keramiky určených pro styk s potravinami, stanovují obsah olova a kadmia, stanovují třídu odolnosti skel proti vodě. Vzhledem ke značnému rozsahu není možné vše vyjmenovat, proto v případě jakýchkoli dotazů kontaktujte laboratoř (viz Kontakty).


Přehled standardně prováděných analýz

1. Rozbory skla a výrobků ze skla a keramiky

Stanovení SiO2, Al2O3, B2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, ZnO, PbO,  BaO, Na2O, K2O, SO3

Stanovení odolnosti skleněné drti proti vodě při 98°C

Stanovení stopových množství Pb, Cd, Hg a Cr6+ pro účely obalového zákona

Stanovení Cd a Pb uvolněného ze skla a keramiky pro předměty, které přicházejí do styku s potravinami (zdravotní nezávadnost) podle platných legislativních předpisů  (ČSN, ISO, BS, GOST, ASTM)

Stanovení stopových prvkù ve výluhu pro splnění požadavků GN 2.3.3.972-00

Stanovení CaO a P2O5 v biokeramice

 

2. Rozbory surovin pro výrobu skla a keramiky

Chemické rozbory písku, živce, znělce, kaolínu, jílů a ostatních silikátù, vápence, dolomitu, sody, sulfátu, vysokopecní strusky, železné rudy

 

3. Rozbory povrchových a odpadních vod včetně jejich odběrů

Stanovení CHSK(Cr), CHSK(Mn), BSK5, pH, konduktivity, KNK, ZNK, celkové tvrdosti, Pcelk., N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, Nanorg., síranů, chloridů, fluoridů,  rozpuštěných látek, RAS, nerozpuštěných látek, NEL, C10-C40, fenolů, Co, Ni, Mn, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ag, Ca, Mg, Cr, As, Li, Al, Ba, B

   

 
 

    Akreditace laboratoře

      Image     Osvědčení o akreditaci

      Image     Rozsah akreditace

      Image     Flexibilní rozsah