Oznámený subjekt č. 1394 / Autorizovaná osoba č. 225
 

Společnost IKATES, s.r.o. je pověřena posuzováním shody stavebních výrobků ze skla v českém národním systému jako Autorizovaná osoba č. 225. Provádí posuzování shody výrobků ze skla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

IKATES, s.r.o. je také Oznámeným subjektem č. 1394. Je Českou republikou pověřen  k posuzování a ověřování stálosti vlastností v systémech AVCP 1 a AVCP 3 specifikovaných harmonizovanými normami  výrobků ze skla pro stavebnictví, které podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Pro potřeby systému AVCP 1 má společnost pro provádění inspekce řízení výroby u výrobce certifikované auditory.

Společnost je garantem pro přípravu technických návodů pro činnost AO, zpracovává stavební technická osvědčení pro výrobky bez technických norem a vystavuje protokoly o posouzení shody, umožňující uvádění výrobků na trh. V případě výrobků podléhajících harmonizovaným normám vystavuje protokoly o zkoušce typu a osvědčení o stálosti vlastností výrobku.


 Rozhodnutí o autorizaci (k Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.305/2011)

 Rozsah notifikace (odkaz na stránky NANDO-IS)

 Rozhodnutí o autorizaci (k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění)

 Žádost o výkon autorizované osoby (NV č. 163/2002 Sb. v platném znění)

 Žádost o výkon autorizované osoby (CPR)

 Technické návody pro činnost autorizovaných osob (odkaz na stránky správce TN AO - TZÚS s.p.)